laravel 一些常用封装

首页 / 正文

返回信息

/**
   * @param $msg
   * @param $data
   * @return \Illuminate\Http\JsonResponse
   */

  public function reture_success($msg = 'success',$data)
  {
    return response()->json([
      'status' => true,
      'code' => 200,
      'message' => $msg,
      'data' => $data,
    ]);
  }

  /**
   * @param $msg
   * @param array $list
   * @param $count
   * @return \Illuminate\Http\JsonResponse
   */
  public function reture_list($msg = 'success',$list = [],$count)
  {
    return response()->json([
      'status' => true,
      'code' => 200,
      'message' => $msg,
      'list' => $list,
      'count'=>$count
    ]);
  }

  /**
   * @param $msg
   * @param array $data
   * @return \Illuminate\Http\JsonResponse
   */
  public function return_error($msg = 'error',$data = [])
  {
    return response()->json([
      'status' => false,
      'code' => 401,
      'error_message' => $msg,
      'data' => $data,
    ]);
  }

一些验证

  /**
   * @param $phone
   * @return bool
   */
  public static function checkPhone($phone){
    if(preg_match("/^1[345789]{1}\d{9}$/",$phone)){
      return true;
    }else{
      return false;
    }
  }

  /**
   * @param $email
   * @return bool
   */
  public static function checkEmail($email){
    $pattern = "/^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/";
    if(preg_match($pattern, $email)){
      return true;
    }else{
      return false;
    }
  }
无标签
打赏
评论区
头像